MTÜ Keeltemaja täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused.

1. Enne õppeaasta algust viib kool õppija soovil tasuta läbi keeletaseme testimise, mille abil saab õppija kontrollida, kas soovitud kursuse tase on õige (algtaseme õppijate keeletaset ei testita). Õppeperioodi keskel kursusega liitunud õppijale pakub kool ühe proovitunni, et õppija saaks veenduda kursuse taseme ja grupi sobivuses.

2. Igal õppeaastal saadab kool oma õppijatele elektroonilise tagasisideankeedi, et koguda infot õppijate rahulolu ja arvamuste kohta.

3. Kool väljastab õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui isik saavutas õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, sooritades positiivselt kursuse lõputesti. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 51% õigeid vastuseid. Õppijale, kes osales koolitusel, kuid ei soovinud lõputesti sooritada, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab täienduskoolitusasutus vastava taotluse alusel õppijale tõendi koolitusel osalemise kohta.

4. Õpetaja viib õppetöö käigus õppijate hulgas perioodiliselt läbi edasijõudmisteste, et kontrollida materjali omandamist. http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/images/f/fe/Enesehindamise_skaala.pdf

5. Kooli õpetajatel on vajalik kvalifikatsioon vastava keele õpetamiseks. Vastavalt võimalusele osaletakse erialastel, s.h õppemetoodika ja uue õppekirjanduse alastel täienduskoolitustel.

6. Kool viib iga õppeaasta lõpus õpetajatega läbi individuaalse vestluse, et saada tagasisidet õppeaasta jooksul ilmnenud probleemidest ning kavandada järgmist õppeaastat.

Välja otsitud andmebaasist "http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=MT%C3%9C_Keeltemaja_t%C3%A4ienduskoolituse_kvaliteedi_tagamise_alused."