Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9–17

Aadress

Endla 4, Tallinn

Koolitusleping

Lepingu üldtingimused

1. Lepingu ese
1.1. Kool võimaldab Õppijal õppida Kooli poolt korraldataval ja Registreerimislehel märgitud Kursusel võõrkeelt vastavalt Kooli poolt kinnitatud õppe- ja ainekavale, kohalduvatele õigusaktidele ning järgides käesolevas Koolituslepingus (edaspidi: Leping) sätestatud tingimusi. Leping on sõlmitud konkreetsel Kursusel osalemiseks.
1.2. Lepingu lahutamatuks osaks on Õppija Registreerimisleht ja Kooli kodukorra reeglid, arvestades käesolevas Lepingus sätestatud erisusi. Kooli kodukorra reeglid on toodud kodulehel www.tallinnakeeltekool.ee. Õppija kinnitab, et on nimetatud tingimustega tutvunud ja mõistab endale võetud kohustusi. Alaealise Õppija puhul annab vastava kinnituse ka Õppija eestkostja.

2. Õppetöö korraldus
2.1. Õppeperiood Kooli Kursusel kestab üldjuhul konkreetse kursuse juures näidatud ajavahemikul.
2.2. Õppetöö toimub vastavalt Kursuse tunniplaanile, mis on sätestatud Registreerimislehel. Ühe akadeemilise õppetunni kestus on 45 minutit. Korraga toimub reeglina 2 või enam õppetundi, mis kokku moodustavad ühe Õppekorra.
2.3. Kursusel osalejate keeletase võib erineda. Õppija keeletaseme testimine toimub vajadusel tasuta enne õppeperioodi algust. Õppeperioodi keskel Kursusega liitunud Õppijale pakub Kool 1 proovitunni Kursuse kohta, mille abil saab Õppija kontrollida, kas soovitud kursuse tase on tema jaoks õige. Proovitunni tasu on 15 eurot (milles sisaldub seaduses ettenähtud korras käibemaks) ühe Õppekorra eest. Kui Õppija liitub antud Kursusega, loetakse Õppemaksust tasutuks Proovitunni eest tasutud 15 eurot. Proovitund loetakse Õppija esimeseks Õppekorraks antud Kursusel.
2.4. Õppetöö aega ja perioodi võib mõjuval põhjusel (nt õpetaja haigestumine) muuta. Vastavalt Kooli võimalustele leitakse ärajäänud Õppekorrale asendusaeg või asendusõpetaja. 2.5. Õppeperioodi sisse jääb jõuluvaheaeg, mil õppetööd ei toimu. Riigipühadel õppetööd ei toimu.
2.6. Õpperühmad jagunevad tava- ja erirühmadeks. Tavarühmas on õppeaasta lõikes 6-12 õppijat. Koolil on õigus avada erirühmi, mille õppijate arv ja õppemaks võivad erineda tavarühma omast.
2.7. Koolil on õigus Kursuse algus edasi lükata või Kursus ära jätta, kui kolm tööpäeva enne Kursuse algust on Kursusele registreerunud ja/või arve tasunud õppijaid vähem, kui vastava Kursuse minimaalne õppijate arv. Samuti on Koolil õigus muuta tavarühm erirühmaks, kui Kursusel on vähem õppijaid, kui vastava Kursuse minimaalne õppijate arv. Sel juhul võivad muutuda ka kursuse maksumus, kestus ja tundide arv.
2.8. Registreerimislehel näidatud Kursuse õppeperiood, ajakava ja õpetaja võivad muutuda, kui seda tingivad vääramatu jõud või muud asjaolud (nt õpetaja haigestumise korral toimuvad asendustunnid, leiab aset kursuse pikenemine või õpetaja asendamine). Samuti võib muutuda Kursuse õpik (nt tulenevalt õppijate huvist, õppetempost või Kursuse õpiväljundite saavutamise otstarbekusest). Kursust võib kokkuleppel õppijatega ka pikendada (nt kui ilmneb õppijate sellekohane soov ning Koolil on seda võimalik teha). Kõikidest muutustest teavitab Kool õpilasi esimesel võimalusel.
2.9. Juhul, kui vääramatu jõu või muude asjaolude tõttu muutub õppe läbiviimine vastavalt Registreerimislehel toodud tingimustele võimatuks või ebaotstarbekaks (nt pandeemia korral), võib Kool viia õppe muusse vormi (nt e-õppesse) tingimusel, et selles vormis on võimalik soovitud õpiväljundeid saavutada. Juhul, kui enamik Kursusel õppijatest on sellega nõus või seda tingivad asjaolud (nt õpetaja haigestumine), võib Kool kursuse ka peatada ning jätkata kursuse läbiviimist pärast nimetatud asjaolude kõrvaldamist. 2.10. Kool väljastab Õppijale tunnistuse Kursuse lõpetamise kohta juhul, kui Õppija saavutab õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, sooritades positiivselt Kursuse lõputesti. Positiivseks soorituseks on tarvis vähemalt 51% õigeid vastuseid. Õppijale, kes osales koolitusel, kuid ei soovinud lõputesti sooritada, või ei sooritanud seda positiivselt, väljastab Kool Õppijale tõendi koolitusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeperioodi keskel, tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab Kool vastava taotluse alusel Õppijale tõendi koolitusel osalemise kohta.

3. Õppemaks ja arveldamise kord
3.1. Kursusel osalemise võimaldamise eest tasub Õppija Koolile Registreerimislehel märgitud Õppemaksu, milles sisaldub seaduses ettenähtud korras käibemaks. Kool esitab Õppijale vastava(d) arve(d). Arve võib Kooli asemel või nimel esitada ka Kooli poolt selleks volitatud koostöö-, arveldus- või raamatupidamispartner.
3.2. Õppemaks kuulub tasumisele terve Registreerimislehel näidatud kursuse eest ja see tasutakse vastavalt arvel ja käesolevas Lepingus näidatud maksetingimustele. Õppija liitumisel Kursusega pärast Kursuse algust tasub Õppija ainult Kursuse lõpuni jäänud tundide eest ega tasu enne liitumist toimunud tundide eest. Soovi korral võib Õppija tasuda Õppemaksu ka kahe või kolme osamaksena. Samuti võib Õppija tasuda korraga terve õppeaasta eest. Õppija eest võib tasuda Õppemaksu täielikult või osaliselt ka teine eraisik või juriidiline isik. Eraisik tasub eraisikutele kehtestatud Õppemaksu ja juriidiline isik vastavalt juriidilistele isikutele kehtestatud Õppemaksu.
3.3. Erandkorras võivad Pooled kokku leppida teistsuguse tasumise korra, mis fikseeritakse Registreerimislehel.
3.4. Kursuse Õppemaksule lisandub õppematerjali maksumus. Kui õppeaasta jooksul õpitakse rohkem, kui ühe õpiku alusel, väljastab Kool iga järgmise õpiku arve Õppijale enne, kui rühm alustab õppimist vastavast õpikust. Kui Kooli poolt sisseostetava õpiku hind muutub õppeaasta keskel, siis muutub ka selle edasimüügi hind Õppijale.
3.5. Kui Õppija ei ole arvel näidatud kuupäevaks Õppemaksu tasunud ning selle hilisemaks tasumiseks esitatud kirjalik avaldus ei ole Kooli poolt rahuldatud, on Koolil õigus Õppija Kursuse nimekirjast välja arvata ning lõpetada talle õppe võimaldamine Kursusel, samuti nõuda võlgnevus sisse, kasutades selleks seadusega ettenähtud võimalusi.
3.6. Kool ei kompenseeri Õppija lühiajalist (s.o kuni 30 päeva k.a) puudumist, sõltumata sellise puudumise põhjustest, kui selles ei ole eraldi kokku lepitud.
3.7. Mõjuval põhjusel, eelkõige Õppija pikaajalisel haigestumisel või mõne muu ootamatu õppimist takistava asjaolu ilmnemisel, mis kestab rohkem kui 30 päeva, on Õppijal õpingute katkestamise korral võimalik esitada avaldus Kooli juhatusele ja taotleda Õppemaksu osalist tagastamist veel toimumata õppetundide eest. Kooli juhatus otsustab Õppemaksu osalise tagastamise igal juhtumil eraldi. Kool ei tagasta õppemaksu juba toimunud õppetundide eest.
3.8. Õppemaksu suurus sõltub punktis 2.6 viidatud õpperühma kategooriast ning õppetundide arvust.

4. Lepingu kehtivus
4.1. Leping jõustub alates selle allkirjastamise hetkest mõlema Poole poolt ja kehtib kuni Kursuse lõpuni.
4.2. Kui Õppija vahetab Kursuse teise kursuse vastu, loetakse uuele kursusele ülemineku hetkest käesolev Leping lõppenuks. Uuel Kursusel osalemiseks sõlmitakse Õppijaga uus leping.
4.3. Kool võib mõjuval põhjusel Lepingu ühepoolselt ilma etteteatamiseta üles öelda, eelkõige:
4.3.1. Õppijate arvu langemisel alla Registreerimislehel toodud miinimumarvu;
4.3.2. Õppija poolt Õppemaksu tasumata jätmisel;
4.3.3. Õppija poolt õppetöö olulisel häirimisel.

5. Lepingu lõppemise tagajärjed
5.1. Õppija poolt Lepingu ülesütlemisel hiljemalt nädal pärast esimest Õppekorda, vastavalt punktis 2.2 toodud definitsioonile, tagastab ja tühistab Kool Õppijal kuni 95% käesoleva Lepingu järgse kursuse Õppemaksust, millest on eelnevalt maha arvatud toimunud õppetundide ja õppematerjali maksumus. Lepingu ülesütlemisel hiljemalt nädal pärast teist Õppekorda tagastab ja tühistab Kool Õppijal kuni 90% käesoleva Lepingu järgse kursuse Õppemaksust, millest on eelnevalt maha arvatud toimunud õppetundide ja õppematerjali maksumus.
5.2. Õppija poolt Lepingu ülesütlemisel pärast kolmandat Õppekorda ei ole Kool kohustatud kompenseerima Õppijale Õppemaksu ega seda tühistama, välja arvatud juhul, kui ülesütlemise põhjustas Kooli poolne Lepingu rikkumine või kui Kursus jäetakse ära.
5.3. Lepingu ülesütlemisel Kooli poolt punktis 4.3.1 toodud põhjusel tagastatakse Õppijale ettemakstud õppemaks veel toimumata õppetundide eest täies ulatuses või tasaarveldatakse see Õppija soovil vastavas mahus uue Kursuse õppemaksuga juhul, kui Õppija soovib õppima asuda uuele kursusele.
5.4. Lepingu ülesütlemine mistahes põhjusel ei mõjuta Poolte Lepingust tulenevaid ja juba sissenõutavaks muutunud kohustusi (sh Kooli poolt Õppijale väljastatud õppematerjalide eest tasumist või Õppemaksu tasumist vastavalt Lepingule).

6. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine
6.1. Käesolevale Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.
6.2. Käesolevast Lepingust tekkinud vaidlused ja lahkarvamused lahendavad Pooled heas usus läbirääkimiste teel. Juhul kui Pooled ei suuda läbirääkimiste teel jõuda kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

7. Lõppsätted
7.1. Lepinguga seotud igapäevane teabevahetus toimub telefoni või e-posti teel.
7.2. Lepingu üksiku sätte kehtetus ei too automaatselt kaasa kogu Lepingu või selle Lepingu teiste sätete kehtetust.
7.3. Leping on koostatud eesti keeles kahes õiguslikult võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Õppijale ja üks Koolile.

Poolte allkirjad:

Välja otsitud andmebaasist "http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Koolitusleping"