Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

vt teisi kursuseid

4162 Inglise keel algajatele A1

Kursuse number4162
ÕpetajaRagne Mägi
AegR 14:00-15:30 (1×2 ak/t nädalas)
Tunde68
Klassiruum505
ÕpikNew Headway Beginner 5th Edition
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoCourse description in English follows below. / Описание курса по-русски приведено ниже.

________________________________________________________________________________________________________


Kursus ''Inglise keel algajatele A1'' sobib Sulle hästi, kui soovid hakata keelt õppima päris algusest - näiteks, kui Sa pole selle keelega varem üldse kokku puutunud või oled seda õppinud niivõrd ammu, et ka baasteadmised on meelest läinud, ja seetõttu soovid kindlama grammatilise ja sõnavaralise põhja saamiseks need taas süsteemselt meelde tuletada.

A1 tase (=A1.1+A1.2 pooltasemed) on Euroopa Keelemapi (CEFR) järgi keele omandamise kõige esimene ehk algtase. Kursuse lõpuks mõistad Sa juba igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et keelekeskkonnas ja lihtsamates suhtlusolukordades toime tulla. Nii näiteks oskad Sa pärast kursuse läbimist juba end tutvustada ja küsida vestluskaaslaselt ka tema kohta, samuti tema või kellegi teise elukoha, tuttavate inimeste ja asjade kohta ning suudad vastata sama ringi küsimustele. Samuti valdad Sa pärast kursuse läbimist juba algtasemel suhtlemiseks vajalikku olulisemat sõnavara (nt toiduainete nimetused, linnaruumiga seotud sõnad, jms).

CEFR jagab keeleoskustasemed kuueks põhitasemeks A1-C2, mis omakorda jagunevad pooltasemeteks A1.1-C2.2, kus A1.1 on algtase ja C2.2 kõrgeim võimalik keeleoskustase. Põhjaliku info ja ametlikud Euroopa Keelemapi (CEFR) dokumendid leiad CEFR ametlikult veebilehelt (inglise keeles, veebileht avaneb uuel vahelehel). Oma keeleoskusele saad hinnangu anda, kasutades meie kodulehel asuvat Euroopa Nõukogu Keelemapi enesehindamisskaalat (eesti keeles, avaneb uuel vahelehel).


Mõned huvitavad faktid ja põhjused, miks õppida inglise keelt:

 • inglise keel on maailma populaarseim keel, mida räägib ligi 1,5 miljardit inimest ja mis on ametlikuks riigikeeleks 86 riigis;
 • inglise keel pärineb Loode-Saksamaalt ja Hollandist ning on võtnud algeid lausa kolmest eri keelest;
 • kaasaegse inglise keele kasutuse alguseks peetakse 14. sajandit ning tänapäeval on sellele kõige sarnasemad hollandi ja lääne-flaami keeled;
 • kogu lennuliikluse ametlik suhtlus ning üle 60% maailma majandusest ja ärivaldkonnast toimib inglise keeles, samuti on inglise keel IT-valdkonnas kõigi olulisemate programmeerimiskeelte aluseks;
 • kõige rohkem kasutatud omadussõna inglise keeles on "good" - "hea"!

Seega - põhjuseid, miks õppida inglise keelt, on küllaga! :)


VÄIKEGRUPP (4 kuni 8 inimest)

Kursuse hind eraisikule*: 745 eurot (soodushind 723 eurot) kogu kursuse eest (68 kontaktõppetundi perioodil 22.09.2023-31.05.2024).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu.
 • Eraisikutel* on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 745 eurot (soodushind: 723 eurot);
  • kahes osas: 766 (= 2 × 383) eurot (soodushind: 744 = 2 × 372 eurot);
  • kolmes osas: 774 (= 3 × 258) eurot (soodushind: 753 = 3 × 251 eurot).
 • Varajase registreeruja soodushinnad kehtivad kursusele registreerumisel kuni 01.09.2023 ja arve (kursuse kogumaksumuse või osamakse) tasumisel enne kursuse esimest kontakttundi.
 • Õpinguid jätkavate Tallinna Keeltekooli õpilaste lisasoodustus kajastub kursuse eest esitataval arvel.


Kursuse hind juriidilistest isikust maksjale: 756 eurot + KM kogu kursuse eest.

Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 22.09.2023-31.05.2024 iganädalaselt R 14:15-15:45 (1×2 ak/t nädalas).
 • Kursuse auditoorsete tundide maht on 68 akadeemilist tundi. Iganädalaselt toimub 2 ak/t õpet.
 • Jõuluvaheaeg on 25.12.2023-07.01.2024 ja sel ajal õppetööd ei toimu.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.

___________________________________________________________________________________
* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppearvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppearve tasuda teine eraisik.________________________________________________________________________________________________________The course ''English A1 (Beginner)'' is suitable for you if you want to start learning the language from scratch - for instance, if you have not studied this language at all before, or if you learned it so long ago that even the basics have slipped your mind, and therefore you wish to systematically refresh your grammar and vocabulary foundations.

A1 level (consisting of A1.1 and A1.2 sub-levels) of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is the very first or beginner level of language acquisition. By the end of the course, you will already understand everyday expressions and simpler phrases to manage in a language environment and basic communication situations. For instance, you will be able to introduce yourself and ask your conversation partners about themselves, as well as inquire about their or someone else's place of residence, acquaintances, and things, and respond to similar questions in return. Additionally, after completing the course, you will have acquired essential vocabulary needed for basic communication (such as names of food items, words related to the city space, etc.).

CEFR divides language proficiency levels into six main levels, A1-C2, which are further divided into sub-levels A1.1-C2.2, where A1.1 represents the beginner level and C2.2 stands for the highest possible language proficiency level. For detailed information and official CEFR documentation, see official CEFR website (in English, website opens in a new tab). You can also assess your language proficiency using the Council of Europe Self-Assessment Grid that is based on CEFR.

MINI-GROUP (from 4 to 8 students)

Tuition fee for private persons*: 745 Euros (special early bird fee 723 eurot) for the entire course (68 contact hours during the period 22.09.2023-31.05.2024).

 • Private persons* studying at Tallinn Language School can claim a personal income tax refund from Estonian Tax and Customs Board from the cost of the language course when submitting their income tax declaration.
 • Private persons* have the option to pay the tuition fee in several installments by indicating their choice in the payment field of the course registration form and making the tuition fee payments as follows:
  • payment in one installment: 745 Euros (special early bird fee: 723 Euros);
  • payment in two installments: 766 (= 2 × 383) Euros (special early bird fee: 744 = 2 × 372 Euros);
  • payment in three installments: 774 (= 3 × 258) Euros (special early bird fee: 753 = 3 × 251 Euros).
 • Special early bird course tuition fee is valid for the course registration until 01.09.2023 and payment of the invoice (full tuition fee or installment) before the first contact lesson of the course.
 • Additional discount for continuing students of Tallinn Language School is reflected on the invoice.


Course tuition fee for legal entities: 756 Euros + VAT for the entire course.

Course schedule and duration

 • The course takes place from 22.09.2023 to 31.05.2024, weekly on Fri 14:15-15:45 (1×2 ac/h per week).
 • The total duration of the course is 68 academic class hours. Every week there will be 2 academic hours of instructed learning.
 • Christmas holiday will take place from 25.12.2023 to 07.01.2024 and no classes will be held during that time.


Additional course information

 • Registration for the course is open until the group is fully booked.
 • The cost of study materials is not included in the course price.

___________________________________________________________________________________
* A student is considered as a private person if s/he participates in language classes (including distance learning) or individual lessons and pays the language course tuition fee as a private person. In exceptional cases, another private person may pay the tuition fee on behalf of the student.________________________________________________________________________________________________________Курс ''Английский для начинающих A1'' подходит Вам хорошо, если Вы хотите начать изучение языка с самого начала – например, если Вы никогда раньше не сталкивались с этим языком или учили его так давно, что забыли базовые знания, а потому хотите начать систематически учить его снова, чтобы получить более прочную грамматическую и словарную базу.

Уровень A1 (=А1.1+А1.2 полууровни) - это самый первый или базовый уровень владения языком в соответствии с Европейской системой уровней владения иностранным языком (CEFR). К концу курса Вы уже будете понимать повседневные выражения и более простые фразы, чтобы справляться в языковой среде и в более простых коммуникативных ситуациях. Например, после прохождения курса Вы уже можете представиться и расспросить собеседника, а также спросить о его или чужом месте жительства, знакомых людях и вещах, и ответить на те же вопросы. Кроме того, по прохождении курса Вы уже овладеете важной повседневной лексикой, необходимой для общения на базовом уровне (например, названия блюд, слова, связанные с городским пространством и т. д.).

CEFR делит уровни владения языком на шесть базовых уровней от A1 до C2, которые, в свою очередь, делятся на подуровни A1.1-C2.2, где A1.1 — базовый уровень, а C2.2 — максимально возможный уровень владения языком. Исчерпывающую информацию и официальные документы по Европейской системе уровней владения иностранным языком (CEFR), а также дополнительную информацию можно найти на официальном сайте CEFR (на английском языке, веб-сайт открывается в новой вкладке). Свои языковые навыки можете оценить по шкале самооценки языкового уровня, разработанной Советом Европы (на русском языке, открывается в новой вкладке).


Несколько интересных фактов и причин для изучения английского языка:

 • Английский язык - самый популярный язык в мире, на котором говорят около 1,5 миллиарда человек, и который является официальным государственным языком в 86 странах;
 • Английский язык происходит из Северо-Западной Германии и Голландии и позаимствовал элементы из трёх разных языков;
 • Началом современного английского языка принято считать 14 век, а в наше время современный английский язык наиболее близок к голландскому и западно-фламандскому языкам;
 • Весь официальный обмен сообщениеми в сфере авиатранспорта и более 60% мировой экономики и деловой сферы осуществляется на английском языке, также английский язык является основой для всех важнейших языков программирования в области информационных технологий;
 • Самым часто используемым прилагательным на английском языке является слово "хороший" - "good"!

Причина изучать английский язык найдётся всегда! :)


МИНИ-ГРУППА (от 4 до 8 человек)

Цена для частного лица*: 745 евро (льготная цена 723 евро) за полный курс (68 аудит. ак/ч за период 22.09.2023-31.05.2024).

 • Частные лица*, учащиеся на курсах Таллиннской школы языков, могут ходатайствовать о возврате подоходного налога со стоимости курсов при подаче ежегодной налоговой декларации в Налогово-таможенный департамент.
 • Частные лица* могут оплатить стоимость курса частями, отметив свой выбор в соответствующей графе формы регистрации. Оплата курса частями:
  • одной суммой: 745 евро (льготная цена: 723 евро);
  • двумя частями: 766 (= 2 × 383) евро (льготная цена: 744 = 2 × 372 евро);
  • тремя частями: 774 (= 3 × 258) евро (льготная цена: 753 = 3 × 251 евро).
 • Льготная цена - для тех, кто зарегистрируется до 01.09.2023 и оплатит счёт за обучение до начала занятий.
 • Для учащихся, продолжающих обучение в Таллиннской школе языков - дополнительная скидка отразится на выставленном счете.


Цена для юридического лица: 756 евро + НСО за полный курс.

Продолжительность и объем курса

 • Курс проходит 22.09.2023-31.05.2024, по Пт. 14:15-15:45 (1×2 ак/ч в неделю).
 • Объем аудиторных часов курса составляет 68 ак/ч, по 2 ак/ч в неделю.
 • Рождественские каникулы продлятся с 25.12.2023 по 07.01.2024 и в это время Школа закрыта.


Дополнительная информация о курсах

 • Регистрация на курс открыта до заполнения группы.
 • К стоимости курса добавляется оплата за учебные материалы.

___________________________________________________________________________________
* Частное лицо – это человек, принимающий участие в групповых занятиях (включая дистанционное обучение) или в индивидуальном обучении, который оплачивает счет за обучение от своего имени. В исключительных случаях счет за обучение может оплатить другой человек.


RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kursus"