Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

Registreerimine (paksult trükitud on kohustuslik) Loobu

Õppija eesnimi

Õppija perekonnanimi

Õppija isikukood

Telefon

Email

Aadress

Õppija lisainfo

Makseviis

Maksan

Maksja eesnimi

Kui maksja on eraisik, siis Õppija maksab ise
Maksja perekonnanimi

Maksja isikukood

Kui maksja on asutus, siis
Asutuse nimi

Asutuse aadress

Asutuse registrikood

Andmed on õiged

Lugesin koolituslepingut

vt teisi kursuseid

4194 Inglise keel edasijõudnutele B2.1

Kursuse number4194
ÕpetajaRagne Mägi
AegE 09:40-11:10 (1×2 ak/t nädalas)
Tunde70
Klassiruum505
ÕpikNew Headway Pre Intermediate 5th Edition
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoCourse description in English follows below. / Описание курса по-русски приведено ниже.

________________________________________________________________________________________________________


Kursus ''Inglise keel edasijõudnutele B2.1'' sobib Sulle suurepäraselt, kui oled läbinud B1 taseme kursuse, tunned end keelekeskkonnas juba suhteliselt vabalt ja suudad seal kõik olulisemad asjaajamised ilma märkimisväärsete pingutuseta korda ajada ning soovid oma keeleoskust veelgi spontaansemaks ja ladusamaks muuta.

B2.1 tase on Euroopa Keelemapi (CEFR) iseseisva keelkasutuse (B1-B2) kõrgema taseme B2 esimene pooltase, millel õppimiseks tasub eelnevalt läbida 400-420 akadeemilist tundi auditoorset keeleõpet või väiksema õppemahu korral omada küllaltki laialdast keelepraktikat. Kursus annab Sulle võimaluse omandada vaba ja ladusa suhtlusoskuse erinevates situatsioonides: õpid väljendama ennast spontaanselt ning oskad kasutada keerukamaid keelestruktuure, samuti omandad sõnavara, mis võimaldab Sul suhelda erinevates igapäevateemadest keerukamates ja abstraktsemates valdkondades, nagu poliitika, tehnoloogia, kunst jne. Õpid mõistma ka pikemaid tekste ning kirjutama selgeid ja veenvaid tekste erinevatel teemadel.

CEFR jagab keeleoskustasemed kuueks põhitasemeks A1-C2, mis omakorda jagunevad pooltasemeteks A1.1-C2.2, kus A1.1 on algtase ja C2.2 kõrgeim võimalik keeleoskustase. Põhjaliku info ja ametlikud Euroopa Keelemapi (CEFR) dokumendid leiad CEFR ametlikult veebilehelt (inglise keeles, veebileht avaneb uuel vahelehel). Oma keeleoskusele saad hinnangu anda, kasutades meie kodulehel asuvat Euroopa Nõukogu Keelemapi enesehindamisskaalat (eesti keeles, avaneb uuel vahelehel).


Mõned huvitavad faktid ja põhjused, miks õppida inglise keelt:

 • inglise keel on maailma populaarseim keel, mida räägib ligi 1,5 miljardit inimest ja mis on ametlikuks riigikeeleks 86 riigis;
 • inglise keel pärineb Loode-Saksamaalt ja Hollandist ning on võtnud algeid lausa kolmest eri keelest;
 • kaasaegse inglise keele kasutuse alguseks peetakse 14. sajandit ning tänapäeval on sellele kõige sarnasemad hollandi ja lääne-flaami keeled;
 • kogu lennuliikluse ametlik suhtlus ning üle 60% maailma majandusest ja ärivaldkonnast toimib inglise keeles, samuti on inglise keel IT-valdkonnas kõigi olulisemate programmeerimiskeelte aluseks;
 • kõige rohkem kasutatud omadussõna inglise keeles on "good" - "hea"!

Seega - põhjuseid, miks õppida inglise keelt, on küllaga! :)


VÄIKEGRUPP (4 kuni 8 inimest)

Kursuse hind eraisikule*: 767 eurot (soodushind 744 eurot) kogu kursuse eest (70 kontaktõppetundi perioodil 18.09.2023-27.05.2024).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu.
 • Eraisikutel* on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 767 eurot (soodushind: 744 eurot);
  • kahes osas: 788 (= 2 × 394) eurot (soodushind: 764 = 2 × 382 eurot);
  • kolmes osas: 798 (= 3 × 266) eurot (soodushind: 774 = 3 × 258 eurot).
 • Varajase registreeruja soodushinnad kehtivad kursusele registreerumisel kuni 01.09.2023 ja arve (kursuse kogumaksumuse või osamakse) tasumisel enne kursuse esimest kontakttundi.
 • Õpinguid jätkavate Tallinna Keeltekooli õpilaste lisasoodustus kajastub kursuse eest esitataval arvel.


Kursuse hind juriidilistest isikust maksjale: 779 eurot + KM kogu kursuse eest.

Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 18.09.2023-27.05.2024 iganädalaselt E 09:40-11:10 (1×2 ak/t nädalas).
 • Kursuse auditoorsete tundide maht on 70 akadeemilist tundi. Iganädalaselt toimub 2 ak/t õpet.
 • Jõuluvaheaeg on 25.12.2023-07.01.2024 ja sel ajal õppetööd ei toimu.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.

___________________________________________________________________________________
* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppearvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppearve tasuda teine eraisik.________________________________________________________________________________________________________The course ''English B2.1 (Upper Intermediate)'' is perfect for you if you have completed a B1 level course, feel relatively comfortable in a language environment, and can handle all essential matters there without significant effort. The course will help you to improve your language skills further to become even more spontaneous and fluent in any communication.

B2.1 level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is the first sub-level of the higher level of independent language use (B1-B2). To undertake this level, it is recommended to have previously completed around 400-420 academic hours of instructed language learning or have extensive language practice in case of shorter studies. This course will enable you to acquire fluent and expressive communication skills in various situations, you will learn to express yourself spontaneously and use more complex language structures. Additionally, you will gain vocabulary that allows you to communicate on more advanced and abstract topics, such as politics, technology, art, and more. In addition, the course also focuses on understanding longer texts and writing clear and persuasive texts on different subjects.

CEFR divides language proficiency levels into six main levels, A1-C2, which are further divided into sub-levels A1.1-C2.2, where A1.1 represents the beginner level and C2.2 stands for the highest possible language proficiency level. For detailed information and official CEFR documentation, see official CEFR website (in English, website opens in a new tab). You can also assess your language proficiency using the Council of Europe Self-Assessment Grid that is based on CEFR.


Some interesting facts and reasons to learn the English language:

 • English is the most popular language in the world, spoken by nearly 1.5 billion people and it is an official language in 86 countries;
 • English originated from Northwestern Germany and Holland and borrows elements from three different languages;
 • The beginning of modern English is considered to be the 14th century, and today it is most similar to Dutch and West Flemish languages;
 • Entire air traffic communication, as well as over 60% of the world's economy and business field, operates in English, and English serves as the foundation for all major programming languages in the IT sector;
 • The most commonly used adjective in the English language is "good"!

Therefore - there are plenty of reasons to learn English! :)


MINI-GROUP (from 4 to 8 students)

Tuition fee for private persons*: 767 Euros (special early bird fee 744 eurot) for the entire course (70 contact hours during the period 18.09.2023-27.05.2024).

 • Private persons* studying at Tallinn Language School can claim a personal income tax refund from Estonian Tax and Customs Board from the cost of the language course when submitting their income tax declaration.
 • Private persons* have the option to pay the tuition fee in several installments by indicating their choice in the payment field of the course registration form and making the tuition fee payments as follows:
  • payment in one installment: 767 Euros (special early bird fee: 744 Euros);
  • payment in two installments: 788 (= 2 × 394) Euros (special early bird fee: 764 = 2 × 382 Euros);
  • payment in three installments: 798 (= 3 × 266) Euros (special early bird fee: 774 = 3 × 258 Euros).
 • Special early bird course tuition fee is valid for the course registration until 01.09.2023 and payment of the invoice (full tuition fee or installment) before the first contact lesson of the course.
 • Additional discount for continuing students of Tallinn Language School is reflected on the invoice.


Course tuition fee for legal entities: 779 Euros + VAT for the entire course.

Course schedule and duration

 • The course takes place from 18.09.2023 to 27.05.2024, weekly on Mon 09:40-11:10 (1×2 ac/h per week).
 • The total duration of the course is 70 academic class hours. Every week there will be 2 academic hours of instructed learning.
 • Christmas holiday will take place from 25.12.2023 to 07.01.2024 and no classes will be held during that time.


Additional course information

 • Registration for the course is open until the group is fully booked.
 • The cost of study materials is not included in the course price.

___________________________________________________________________________________
* A student is considered as a private person if s/he participates in language classes (including distance learning) or individual lessons and pays the language course tuition fee as a private person. In exceptional cases, another private person may pay the tuition fee on behalf of the student.________________________________________________________________________________________________________Курс ''Английский выше среднего В2.1'' идеален для Вас, если Вы прошли курс уровня B1, чувствуете себя уже относительно свободно в языковой среде и можете без особых усилий справляться в ней со всеми самыми важными делами, и хотите сделать свои языковые навыки еще более спонтанными и плавными.

B2.1 — это первый полууровень B2 уровня самостоятельного использования языка (B1-B2) Европейской системы уровней владения иностранным языком (CEFR), для которого требуется 400–420 академических часов изучения языка в классе или, в случае меньшего объем учебы, обширная языковая практика. Курс дает Вам возможность приобрести навыки свободного общения в различных ситуациях: Вы научитесь спонтанно выражать себя и умеете использовать более сложные языковые конструкции, а также приобретете словарный запас, который позволит Вам общаться на различные повседневные темы в более сложных и абстрактных областях, таких как политика, технологии, искусство и т. д. Вы также научитесь понимать более длинные тексты и писать четкие и убедительные тексты на различные темы.

CEFR делит уровни владения языком на шесть базовых уровней от A1 до C2, которые, в свою очередь, делятся на подуровни A1.1-C2.2, где A1.1 — базовый уровень, а C2.2 — максимально возможный уровень владения языком. Исчерпывающую информацию и официальные документы по Европейской системе уровней владения иностранным языком (CEFR), а также дополнительную информацию можно найти на официальном сайте CEFR (на английском языке, веб-сайт открывается в новой вкладке). Свои языковые навыки можете оценить по шкале самооценки языкового уровня, разработанной Советом Европы (на русском языке, открывается в новой вкладке).


Несколько интересных фактов и причин для изучения английского языка:

 • Английский язык - самый популярный язык в мире, на котором говорят около 1,5 миллиарда человек, и который является официальным государственным языком в 86 странах;
 • Английский язык происходит из Северо-Западной Германии и Голландии и позаимствовал элементы из трёх разных языков;
 • Началом современного английского языка принято считать 14 век, а в наше время современный английский язык наиболее близок к голландскому и западно-фламандскому языкам;
 • Весь официальный обмен сообщениеми в сфере авиатранспорта и более 60% мировой экономики и деловой сферы осуществляется на английском языке, также английский язык является основой для всех важнейших языков программирования в области информационных технологий;
 • Самым часто используемым прилагательным на английском языке является слово "хороший" - "good"!

Причина изучать английский язык найдётся всегда! :)


МИНИ-ГРУППА (от 4 до 8 человек)

Цена для частного лица*: 767 евро (льготная цена 744 евро) за полный курс (70 аудит. ак/ч за период 18.09.2023-27.05.2024).

 • Частные лица*, учащиеся на курсах Таллиннской школы языков, могут ходатайствовать о возврате подоходного налога со стоимости курсов при подаче ежегодной налоговой декларации в Налогово-таможенный департамент.
 • Частные лица* могут оплатить стоимость курса частями, отметив свой выбор в соответствующей графе формы регистрации. Оплата курса частями:
  • одной суммой: 767 евро (льготная цена: 744 евро);
  • двумя частями: 788 (= 2 × 394) евро (льготная цена: 764 = 2 × 382 евро);
  • тремя частями: 798 (= 3 × 266) евро (льготная цена: 774 = 3 × 258 евро).
 • Льготная цена - для тех, кто зарегистрируется до 01.09.2023 и оплатит счёт за обучение до начала занятий.
 • Для учащихся, продолжающих обучение в Таллиннской школе языков - дополнительная скидка отразится на выставленном счете.


Цена для юридического лица: 779 евро + НСО за полный курс.

Продолжительность и объем курса

 • Курс проходит 18.09.2023-27.05.2024, по Пн. 09:40-11:10 (1×2 ак/ч в неделю).
 • Объем аудиторных часов курса составляет 70 ак/ч, по 2 ак/ч в неделю.
 • Рождественские каникулы продлятся с 25.12.2023 по 07.01.2024 и в это время Школа закрыта.


Дополнительная информация о курсах

 • Регистрация на курс открыта до заполнения группы.
 • К стоимости курса добавляется оплата за учебные материалы.

___________________________________________________________________________________
* Частное лицо – это человек, принимающий участие в групповых занятиях (включая дистанционное обучение) или в индивидуальном обучении, который оплачивает счет за обучение от своего имени. В исключительных случаях счет за обучение может оплатить другой человек.


Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kursus"