Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

Registreerimine (paksult trükitud on kohustuslik) Loobu

Õppija eesnimi

Õppija perekonnanimi

Õppija isikukood

Telefon

Email

Aadress

Õppija lisainfo

Makseviis

Maksan

Maksja eesnimi

Kui maksja on eraisik, siis Õppija maksab ise
Maksja perekonnanimi

Maksja isikukood

Kui maksja on asutus, siis
Asutuse nimi

Asutuse aadress

Asutuse registrikood

Andmed on õiged

Lugesin koolituslepingut

vt teisi kursuseid

4208 Inglise keel edasijõudnutele B2.2

Kursuse number4208
ÕpetajaRagne Mägi
AegN 08:30-10:45 (1×3 ak/t nädalas)
Tunde105
Klassiruum505
ÕpikNew Headway Intermediate 5th Edition
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoCourse description in English follows below. / Описание курса по-русски приведено ниже.

________________________________________________________________________________________________________


Kursus ''Inglise keel edasijõudnutele B2.2'' идеально подходит для Вас, если Вы прошли курс уровня B2.1, уже достаточно свободно чувствуете себя в языковой среде, и способны без особых усилий и стресса справляться со всеми самыми сложными делами.

B2.2 tase on Euroopa Keelemapi (CEFR) iseseisva keelkasutuse (B1-B2) kõrgema taseme B2 teine pooltase, millel õppimiseks on soovitav eelnevalt läbida ligi 500 akadeemilist tundi auditoorset keeleõpet või väiksema õppemahu korral omada küllaltki laialdast keelepraktikat. Käesolev B2.2 taseme kursus võimaldab Sul parandada oma keeleoskust veelgi ning olla täpsem ja nüansirikkam oma väljenduses. Kursusel õpid suhtlema loomulikult ja veenvalt keerukamatel teemadel ning oskad argumenteerida ja arutleda erinevate seisukohtade üle, samuti omandad Sa sõnavara, mis võimaldab Sul suhelda vabalt ja spontaanselt erinevates kontekstides ning mõista pikki ja keerukaid tekste. Lisaks õpid ka ise kirjutama struktureeritud ja väljendusrikkaid tekste. B2.2 taseme omandamine on paljudes riikides piisav keeleoskustase kodakondsuse või elamisloa taotlemiseks (sõltuvalt riigist) ning tegemist on tasemega, mis võimaldab Sul keelekeskkonnas juba väga hästi toime tulla.

CEFR jagab keeleoskustasemed kuueks põhitasemeks A1-C2, mis omakorda jagunevad pooltasemeteks A1.1-C2.2, kus A1.1 on algtase ja C2.2 kõrgeim võimalik keeleoskustase. Põhjaliku info ja ametlikud Euroopa Keelemapi (CEFR) dokumendid leiad CEFR ametlikult veebilehelt (inglise keeles, veebileht avaneb uuel vahelehel). Oma keeleoskusele saad hinnangu anda, kasutades meie kodulehel asuvat Euroopa Nõukogu Keelemapi enesehindamisskaalat (eesti keeles, avaneb uuel vahelehel).


Mõned huvitavad faktid ja põhjused, miks õppida inglise keelt:

 • inglise keel on maailma populaarseim keel, mida räägib ligi 1,5 miljardit inimest ja mis on ametlikuks riigikeeleks 86 riigis;
 • inglise keel pärineb Loode-Saksamaalt ja Hollandist ning on võtnud algeid lausa kolmest eri keelest;
 • kaasaegse inglise keele kasutuse alguseks peetakse 14. sajandit ning tänapäeval on sellele kõige sarnasemad hollandi ja lääne-flaami keeled;
 • kogu lennuliikluse ametlik suhtlus ning üle 60% maailma majandusest ja ärivaldkonnast toimib inglise keeles, samuti on inglise keel IT-valdkonnas kõigi olulisemate programmeerimiskeelte aluseks;
 • kõige rohkem kasutatud omadussõna inglise keeles on "good" - "hea"!

Seega - põhjuseid, miks õppida inglise keelt, on küllaga! :)


VÄIKEGRUPP (4 kuni 8 inimest)

Kursuse hind eraisikule*: 1150 eurot (soodushind 1116 eurot) kogu kursuse eest (105 kontaktõppetundi perioodil 21.09.2023-30.05.2024).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu.
 • Eraisikutel* on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 1150 eurot (soodushind: 1116 eurot);
  • kahes osas: 1170 (= 2 × 585) eurot (soodushind: 1136 = 2 × 568 eurot);
  • kolmes osas: 1179 (= 3 × 393) eurot (soodushind: 1146 = 3 × 382 eurot).
 • Varajase registreeruja soodushinnad kehtivad kursusele registreerumisel kuni 01.09.2023 ja arve (kursuse kogumaksumuse või osamakse) tasumisel enne kursuse esimest kontakttundi.
 • Õpinguid jätkavate Tallinna Keeltekooli õpilaste lisasoodustus kajastub kursuse eest esitataval arvel.


Kursuse hind juriidilistest isikust maksjale: 1167 eurot + KM kogu kursuse eest.

Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 21.09.2023-30.05.2024 iganädalaselt N 08:30-10:45 (1×3 ak/t nädalas).
 • Kursuse auditoorsete tundide maht on 105 akadeemilist tundi. Iganädalaselt toimub 3 ak/t õpet.
 • Jõuluvaheaeg on 25.12.2023-07.01.2024 ja sel ajal õppetööd ei toimu.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.

___________________________________________________________________________________
* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppearvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppearve tasuda teine eraisik.________________________________________________________________________________________________________The course ''English B2.2 (Upper Intermediate)'' is perfect for you if you have completed the B2.1 level course, feel quite confident in the language environment, and can handle all the more complex tasks and errands there without significant effort or stress.

B2.2 level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is the second higher sub-level of independent language use, falling within the B1-B2 range. To undertake this course, it is recommended to have completed approximately 500 academic hours of classroom language instruction or possess extensive language practice in case of a smaller course load. This current B2.2 level course offers you the opportunity to further improve your language proficiency and enhance the precision and nuance of your expression. During the course, you will learn to communicate naturally and persuasively on more complex topics, engage in argumentation and discussions on various viewpoints. Additionally, you will acquire vocabulary that allows you to communicate freely and spontaneously in diverse contexts, as well as comprehend longer and more intricate texts. Moreover, you will learn to write structured and expressive texts. Achieving the B2.2 level proficiency is sufficient for language requirements related to citizenship or residence permits in many countries (depending on the specific country) since it is a level that enables you to function in a language environment very well.

CEFR divides language proficiency levels into six main levels, A1-C2, which are further divided into sub-levels A1.1-C2.2, where A1.1 represents the beginner level and C2.2 stands for the highest possible language proficiency level. For detailed information and official CEFR documentation, see official CEFR website (in English, website opens in a new tab). You can also assess your language proficiency using the Council of Europe Self-Assessment Grid that is based on CEFR.


Some interesting facts and reasons to learn the English language:

 • English is the most popular language in the world, spoken by nearly 1.5 billion people and it is an official language in 86 countries;
 • English originated from Northwestern Germany and Holland and borrows elements from three different languages;
 • The beginning of modern English is considered to be the 14th century, and today it is most similar to Dutch and West Flemish languages;
 • Entire air traffic communication, as well as over 60% of the world's economy and business field, operates in English, and English serves as the foundation for all major programming languages in the IT sector;
 • The most commonly used adjective in the English language is "good"!

Therefore - there are plenty of reasons to learn English! :)


MINI-GROUP (from 4 to 8 students)

Tuition fee for private persons*: 1150 Euros (special early bird fee 1116 eurot) for the entire course (105 contact hours during the period 21.09.2023-30.05.2024).

 • Private persons* studying at Tallinn Language School can claim a personal income tax refund from Estonian Tax and Customs Board from the cost of the language course when submitting their income tax declaration.
 • Private persons* have the option to pay the tuition fee in several installments by indicating their choice in the payment field of the course registration form and making the tuition fee payments as follows:
  • payment in one installment: 1150 Euros (special early bird fee: 1116 Euros);
  • payment in two installments: 1170 (= 2 × 585) Euros (special early bird fee: 1136 = 2 × 568 Euros);
  • payment in three installments: 1179 (= 3 × 393) Euros (special early bird fee: 1146 = 3 × 382 Euros).
 • Special early bird course tuition fee is valid for the course registration until 01.09.2023 and payment of the invoice (full tuition fee or installment) before the first contact lesson of the course.
 • Additional discount for continuing students of Tallinn Language School is reflected on the invoice.


Course tuition fee for legal entities: 1167 Euros + VAT for the entire course.

Course schedule and duration

 • The course takes place from 21.09.2023 to 30.05.2024, weekly on Thu 08:30-10:45 (1×3 ac/h per week).
 • The total duration of the course is 105 academic class hours. Every week there will be 3 academic hours of instructed learning.
 • Christmas holiday will take place from 25.12.2023 to 07.01.2024 and no classes will be held during that time.


Additional course information

 • Registration for the course is open until the group is fully booked.
 • The cost of study materials is not included in the course price.

___________________________________________________________________________________
* A student is considered as a private person if s/he participates in language classes (including distance learning) or individual lessons and pays the language course tuition fee as a private person. In exceptional cases, another private person may pay the tuition fee on behalf of the student.________________________________________________________________________________________________________Курс ''Английский выше среднего В2.2'' идеально подходит для Вас, если Вы прошли курс уровня B2.1, уже достаточно свободно чувствуете себя в языковой среде, и способны без особых усилий и стресса справляться со всеми самыми сложными делами.

Уровень B2.2 — это вторая половина уровня B2 категории самостоятельного использования языка (B1-B2) Европейской системы уровней владения иностранным языком (CEFR), для которого рекомендуется предварительно пройти около 500 академических часов изучения языка в классе или, в случае меньшего объема обучения иметь достаточно обширную языковую практику. Этот курс уровня B2.2 позволит Вам улучшить свои языковые навыки и быть более точным и перфектным в своем выражении. На курсе Вы научитесь общаться естественно и убедительно на более сложные темы, сможете спорить и обсуждать разные точки зрения, а также приобретете словарный запас, который позволит Вам свободно и спонтанно общаться в разных контекстах и понимать длинные и сложные тексты. Кроме того, Вы также сами научитесь самостоятельно писать структурированные и выразительные тексты. Уровень B2.2 во многих странах является достаточным уровнем владения языком для подачи заявления на получение гражданства или вида на жительство (в зависимости от страны), и это уровень, который позволяет Вам уже очень хорошо справляться в языковой среде.

CEFR делит уровни владения языком на шесть базовых уровней от A1 до C2, которые, в свою очередь, делятся на подуровни A1.1-C2.2, где A1.1 — базовый уровень, а C2.2 — максимально возможный уровень владения языком. Исчерпывающую информацию и официальные документы по Европейской системе уровней владения иностранным языком (CEFR), а также дополнительную информацию можно найти на официальном сайте CEFR (на английском языке, веб-сайт открывается в новой вкладке). Свои языковые навыки можете оценить по шкале самооценки языкового уровня, разработанной Советом Европы (на русском языке, открывается в новой вкладке).


Несколько интересных фактов и причин для изучения английского языка:

 • Английский язык - самый популярный язык в мире, на котором говорят около 1,5 миллиарда человек, и который является официальным государственным языком в 86 странах;
 • Английский язык происходит из Северо-Западной Германии и Голландии и позаимствовал элементы из трёх разных языков;
 • Началом современного английского языка принято считать 14 век, а в наше время современный английский язык наиболее близок к голландскому и западно-фламандскому языкам;
 • Весь официальный обмен сообщениеми в сфере авиатранспорта и более 60% мировой экономики и деловой сферы осуществляется на английском языке, также английский язык является основой для всех важнейших языков программирования в области информационных технологий;
 • Самым часто используемым прилагательным на английском языке является слово "хороший" - "good"!

Причина изучать английский язык найдётся всегда! :)


МИНИ-ГРУППА (от 4 до 8 человек)

Цена для частного лица*: 1150 евро (льготная цена 1116 евро) за полный курс (105 аудит. ак/ч за период 21.09.2023-30.05.2024).

 • Частные лица*, учащиеся на курсах Таллиннской школы языков, могут ходатайствовать о возврате подоходного налога со стоимости курсов при подаче ежегодной налоговой декларации в Налогово-таможенный департамент.
 • Частные лица* могут оплатить стоимость курса частями, отметив свой выбор в соответствующей графе формы регистрации. Оплата курса частями:
  • одной суммой: 1150 евро (льготная цена: 1116 евро);
  • двумя частями: 1170 (= 2 × 585) евро (льготная цена: 1136 = 2 × 568 евро);
  • тремя частями: 1179 (= 3 × 393) евро (льготная цена: 1146 = 3 × 382 евро).
 • Льготная цена - для тех, кто зарегистрируется до 01.09.2023 и оплатит счёт за обучение до начала занятий.
 • Для учащихся, продолжающих обучение в Таллиннской школе языков - дополнительная скидка отразится на выставленном счете.


Цена для юридического лица: 1167 евро + НСО за полный курс.

Продолжительность и объем курса

 • Курс проходит 21.09.2023-30.05.2024, по Чт. 08:30-10:45 (1×3 ак/ч в неделю).
 • Объем аудиторных часов курса составляет 105 ак/ч, по 3 ак/ч в неделю.
 • Рождественские каникулы продлятся с 25.12.2023 по 07.01.2024 и в это время Школа закрыта.


Дополнительная информация о курсах

 • Регистрация на курс открыта до заполнения группы.
 • К стоимости курса добавляется оплата за учебные материалы.

___________________________________________________________________________________
* Частное лицо – это человек, принимающий участие в групповых занятиях (включая дистанционное обучение) или в индивидуальном обучении, который оплачивает счет за обучение от своего имени. В исключительных случаях счет за обучение может оплатить другой человек.


Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kursus"