Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9–17

Aadress

Endla 4, Tallinn


Keeleõppe alane täienduskoolitus ja huvihariduskoolitus 2023./2024. õppeaastal

Tallinna Keeltekool MTÜ keelekursustel õpetatakse võõrkeeli kinnitatud õppekavade alusel.

Õppeaasta 2023/2024 põhiperiood kestab 18. septembrist 2023 kuni 31. maini 2024. Kool on jõuluvaheajaks suletud 23.12.2023 kuni 07.01.2024 (k.a).

Tallinna Keeltekool MTÜ pakub keeleõppe alaseid täienduskursusi täiskasvanutele. Grupiõppes õpetatavad keeled: araabia, inglise, itaalia, hispaania, prantsuse, saksa, vene, soome, rootsi, taani, norra, jaapani, türgi ja eesti keel. Põhiliseks õppekeeleks on eesti keel. Osasid keeli õpetatakse ka vene keele ja õpitava keele baasil.

Online-õpe toimub e-õppe vormis järgmiste õppekeskkondade kaudu:
1. interaktiivne e-kooli keskkond (sh foorumid, harjutused, testid jms);
2. videokonverentsikeskkonnad BBB, Zoom ja Skype.


Täiendavat infot saab ka allolevatel linkidel:

Täienduskoolituse maksetingimused

Täiskasvanute koolituse seadus


Asutuste rühmatunnid eriprogrammi alusel

Maht: vähemalt 10 ak/t.
Hind kokkuleppel.
Erialakeele õppele rakendub kõrgem hind. Hind muutub sõltuvalt õppe läbiviimise ajast, kohast ja erinõuetest. Täpse hinnapakkumise saamiseks palume esitada päring aadressil koolitus<ät>tallinnakeeltekool.ee


Individuaaltunnid kontaktõppena või e-õppes

Maht: vähemalt 10 ak/t (korraga toimub 2-3 ak/t).
Hind ühe individuaalõppija puhul: alates 35 EUR ak/t (45 min).
Kahe individuaalõppija puhul hind ühele: alates 19,50 EUR ak/t (45 min).
Kontakt: info<ät>tallinnakeeltekool.ee


Individuaalsed keeleeksamid

Tallinna Keeltekool võimaldab sooritada tasemeeksameid inglise, prantsuse, vene, saksa ja soome keeles. Eksami sooritanu saab tõendi keeleoskuse kohta 9-palliskaalal, CEFR keeleoskustasemete A1-C2 (vt keeleoskustasemed) või vajadusel muu skaala (nt inglise keele puhul ALTE, QPT, IELTS, UK NQF, ESOL, OPT) alusel.
Info ja registreerimine: info<ät>tallinnakeeltekool.ee või tel 52 64 918.
Hind: inglise, prantsuse, vene, soome ja saksa keeles alates 120 EUR (+KM).


Keelekoolitusele vastuvõtu tingimused

1. Keelekoolitusel osalemiseks peab osaleda soovija registreeruma. Registreeruda on võimalik:
1.1. veebi vahendusel aadressil www.tallinnakeeltekool.ee;
1.2. e-kirja teel aadressil info@tallinnakeeltekool.ee;
1.3. telefoni teel 52 64 918;
1.4. kohale tulles Tallinna Keeltekooli kantseleisse Endla 4-501, 10142 Tallinn.
2. Registreerumisel valib keelekursusel osaleda soovija omale sobiva keeletasemega kursuse, hinnates oma oskusi Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi enesehindamise skaala alusel või avaldades soovi oma keeletaseme hindamiseks (lisades sellekohase märkuse registreerumisel meili või veebivormi või avaldades soovi suuliselt telefoniteel või registreerumiseks kohale tulles).
3. Õppija võetakse vastu kursusele, mis sobib enim tema keeletasemega, soovidega ja muude kriteeriumidega (sh toimumisaeg, maksumus, kestus, intensiivsus, õppemetoodika jms).
4. Tallinna Keeltekoolil on õigus keelduda õppida soovijate kursusele vastu võtmast või paigutada ta ootelisti, kui puudub soovijale sobilik kursus või tema vastuvõtmine ei ole otstarbekas muudest seisukohtadest lähtuvalt (sh kui keeletaseme algsel hindamisel on selge, et ei suudeta tagada piisavat õpiefekti vms).
5. Õppija loetakse kursusele registreerituks pärast vastavasisulise kinnituse saamist Tallinna Keeltekoolilt.


Keelekoolituselt väljaarvamise tingimused

Keelekoolituselt väljaarvamine toimub järgnevalt toodud alustel:
1. keelekursuse lõppemisel;
2. õppija soovil vastavalt õppelepingus toodud tingimustele;
3. kui õppija ei ole õigeaegselt tasunud õppetasu arvet ega leppinud kokku selle ajatamises;
4. kui õppija segab õppeprotsessi ning seab takistusi teiste õppijate poolt keele omandamiseks või kujutab ohtu õppijatele või Tallinna Keeltekooli personalile.


Tallinna Keeltekooli täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused

Õppekeskkonna ja -protsessi kvaliteet
1. Keelekoolitustega seotud info on Tallinna Keeltekooli kodulehel üleval vähemalt üks kuu enne keelekoolituse algust ning vajadusel jagatakse huvilistele lisainfot nii meili- kui telefoniteel.
2. Keelekoolitusele registreerumiseks pakub Tallinna Keeltekool soovijatele võimalused registreeruda kodulehe vahendusel, e-kirja teel, telefoniteel või kantseleisse kohale tulles. Kõigi registreerunutega võetakse enne keelekoolituse algust individuaalselt ühendust.
3. Kõik keelekursusele vastu võetud õpilased saavad täpse info ja juhised koolituse kohta.
4. Enne keelekoolituse algust viib kool õppija soovil tasuta läbi keeletaseme testimise, mille abil saab õppija kontrollida, kas soovitud kursuse tase on õige (algtaseme õppijate keeletaset ei testita).
5. Õppeperioodi keskel kursusega liitunud õppijale pakub kool ühe proovitunni, et õppija saaks veenduda kursuse taseme ja grupi sobivuses.
6. Kool väljastab õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui isik saavutas õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, sooritades positiivselt kursuse lõputesti. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 51% õigeid vastuseid. Õppijale, kes osales koolitusel, kuid ei soovinud lõputesti sooritada, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab täienduskoolitusasutus vastava taotluse alusel õppijale tõendi koolitusel osalemise kohta.
7. Õpetaja viib õppetöö käigus õppijate hulgas perioodiliselt läbi edasijõudmisteste, et kontrollida materjali omandamist.
8. Keelekoolituse läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond ning täisfunktsionaalne kontakt- ja distantsõpet toetav e-kool.
9. Kõik kontaktkoolitused toimuvad nõuetele vastavates koolitusruumides, mis on ligipääsetavad ka erivajadustega õppijatele.
10. Kursuse lõppedes edastab kool oma õppijatele tagasisideankeedi, et koguda infot õppijate rahulolu ja arvamuste kohta ning viia sisse parendusi õppeprotsessi.

Koolitajate kvaliteet
11. Kooli õpetajatel on vajalik kvalifikatsioon vastava keele õpetamiseks.
12. Vastavalt vajadusele osalevad keeleõpetajad erialastel, s.h õppemetoodika ja uue õppekirjanduse alastel täienduskoolitustel.
13. Kool viib iga õppeaasta lõpus õpetajatega läbi individuaalse vestluse, et saada tagasisidet õppeaasta jooksul ilmnenud probleemidest ning kavandada järgmist õppeaastat.
14. Õpetajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse neile parandusettepanekuid.

Õppekavade kvaliteet
15. Iga keelekoolituse läbiviimise aluseks on täienduskoolituse õppekava.
16. Täienduskoolituse õppekavad on vastavuses Täiskasvanute koolituse seaduses ja Täienduskoolituse standardis sätestatuga.
17. Õppekavasid täiendatakse vastavalt vajadustele koostöös keeleõpetajatega.


Õppekavad

Tallinna Keeltekooli inglise keele õppekava algajatele tasemel A1.1.
Tallinna Keeltekooli inglise keele õppekava algajatele tasemel A1.2.
Tallinna Keeltekooli inglise keele õppekava taasalgajatele tasemel A2.1.
Tallinna Keeltekooli inglise keele õppekava taasalgajatele tasemel A2.2.
Tallinna Keeltekooli inglise keele õppekava edasijõudnutele tasemel B1.1.
Tallinna Keeltekooli inglise keele õppekava edasijõudnutele tasemel B1.2.
Tallinna Keeltekooli inglise keele õppekava edasijõudnutele tasemel B2.1.
Tallinna Keeltekooli eesti keele õppekava tasemel A2


Tallinna Keeltekool MTÜ-l on olemas täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 217977 kehtivusega alates 04.10.2020.

Välja otsitud andmebaasist "http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/%C3%95ppet%C3%B6%C3%B6_korraldus"